Yhdistyksen säännöt

RIIHIMÄEN SEUDUN OMAKOTIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT    16.06.2023

1. § Nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen nimi on Riihimäen Seudun Omakotiyhdistys ry, josta näissä säännöissä käytetään jatkossa nimitystä yhdistys. Sen kotipaikka on Riihimäki ja toimialue on Riihimäen seutu käsittäen Riihimäen kaupungin ja Lopen ja Hausjärven kunnat. Yhdistys on Suomen Omakotiliitto ry:n ja sen alueellisen piirijärjestön jäsenyhdistys. Se on suomenkielinen. Kokouksien pöytäkirjakielenä on suomi.


2. § Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana
- valvoa oman kodin ja vapaa-ajanasunnon omistajien ja haltijoiden oikeudellisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia etuja
- edistää, ohjata ja kehittää pientalovaltaista asumismuotoa sekä parantaa asumisviihtyvyyttä
- vaikuttaa elinympäristön laatuun
- edistää ja kehittää luonnon-, ympäristön ja kulttuuriarvojen suojelua.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
- pitää yhteyttä toimialansa paikallisiin viranomaisiin sekä toimielimiin ja järjestöihin
- seuraa toimialaansa vaikuttavien asioiden kehittymistä paikallisella tasolla
- osallistuu toimikenttänsä asioiden valmisteluun ja pyrkii ohjaamaan päätöksentekoa
- seuraa ja vaikuttaa alueensa järjestäytymisen kehittämistyötä
- tukee mahdollisuuksiensa mukaan jäseniään neuvoin ja ohjein
- edustaa jäsenkuntiansa
- järjestää koulutus-, kulttuuri- ja yleisötilaisuuksia
- toimii yhteisöllisyyden lisäämiseksi

Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi
- harjoittaa julkaisu- tai kustannustoimintaa
- ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
- järjestää luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia
- hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarvittavia kiinteistöjä ja osakkeita.


3. § Jäsenyyttä koskevat määräykset

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö, joka on kiinnostunut asumisen asioista. Yhdistyksessä voi olla jäseninä varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuvia perhejäseniä. Yhdistyksessä voi olla myös kannatusjäseninä oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka haluavat tukea yhdistyksen tarkoitusta. Varsinaiset jäsenet, perhe- ja kannatusjäsenet hyväksyy hallitus.

Jäsen sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä sekä sen toimielinten päätöksiä. Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen toiminnassa ansioituneita henkilöitä.


4. § Jäsenyydestä eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen on laiminlyönyt jäsenmaksun maksamisen kuuden (6) kuukauden ajan sen erääntymisestä lukien.


5. § Yhdistyksen toimielimet

Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja hallitus. Ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Toimeenpaneva elin on hallitus, joka voi asettaa asioiden valmistelua varten toimikuntia tai muita tarpeelliseksi katsomiaan toimielimiä.


6. § Yhdistyksen kokoukset

Kutsu yhdistyksen kokouksiin on toimitettava jäsenille kirjallisesti, lehti-ilmoituksella, sähköpostitse tai yhdistyksen ja sen jäsenten kulloinkin käytössä olevien sähköisten viestintäkanavien kautta viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja kokouksessa käsiteltävät asiat. Kutsussa on mainittava ylimääräisessä kokouksessa esille tulevat asiat.


7. § Yhdistyksen kokouksiin osallistuminen

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen kokous voidaan järjestää yhdistyksen hallituksen niin päättäessä ilman kokouspaikkaa.

Jäsenet kokoontuvat hallituksen kutsusta vuosikokoukseen helmi–toukokuussa sekä tarvittaessa ylimääräisiin kokouksiin. Ylimääräisen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Se on kutsuttava koolle yhden (1) kuukauden kuluessa, kun yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä vaatii sitä kirjallisesti jonkin asian käsittelemistä varten.

Äänioikeus kokouksissa on varsinaisilla jäsenillä, kunniajäsenillä ja kunniapuheenjohtajilla, joilla jokaisella on yksi ääni. Perhejäsenellä on puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta.

Kannatusjäsenellä on puhe- ja läsnäolo-oikeus yhdistyksen kokouksessa, mutta ei äänioikeutta.


8. § Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

- käsitellään hallituksen vuosikertomus edelliseltä toimintavuodelta, tilinpäätös tai vuosilaskelma sekä toiminnantarkastuskertomus
- vahvistetaan tilinpäätös tai vuosilaskelma ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
- valitaan tarvittaessa yhdistyksen edustajat Suomen Omakotiliitto ry:n liittokokoukseen ja mahdolliset ehdokkaat Suomen Omakotiliitto ry:n hallitukseen sekä valtuustoon.
- päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan palkkioista
- vahvistetaan jäsenmaksut, toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten
- päätetään hallituksen jäsen- ja varajäsenmäärästä
- valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kahdeksi (2) toimikaudeksi ja hallituksen jäsenet seuraavaksi kahdeksi (2) toimikaudeksi erovuoroisten tilalle
- valitaan yhdistyksen edustajat Suomen Omakotiliiton paikallisen piirin kokouksiin ja ehdokkaat piirihallitukseen sekä
- valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi 1-2 toiminnantarkastajaa ja 1-2 varatoiminnantarkastajaa sekä
- käsitellään muut hallituksen valmistelemat tai jäsenten hallitukselle viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen kokousta kirjallisesti esittämät asiat.


9. § Yhdistyksen hallitus

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 2-10 varsinaista jäsentä ja 0-10 varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä muut tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt. Sihteeri ja varainhoitaja voidaan valita hallituksen ulkopuolelta. Hallitus on toiminnastaan vastuussa yhdistyksen kokoukselle. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä.

Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenen toimikausi alkaa valinnan suorittaneesta vuosikokouksesta ja päättyy toimikauden lopettavan vuosikokouksen päättyessä. Hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet valitaan kahdeksi toimikaudeksi kerrallaan, ja hallituksen jäsenistä puolet kerrallaan on vuosittain erovuorossa.

Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset arvotaan. Hallitus kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta tai mikäli vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii.


10. § Jäsenmaksu

Yhdistys kerää varsinaisilta ja perhejäseniltään vuosittaista jäsenmaksua. Yhdistys voi valtuuttaa Suomen Omakotiliiton keräämään yhdistyksen jäsenmaksun ylläpitämänsä jäsenrekisterin kautta. Perhejäsenen jäsenmaksu on puolet varsinaisen jäsenen jäsenmaksusta. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajilta ei peritä jäsenmaksua. Yhdistys kerää kannatusjäseniltään vuosittaista kannatusjäsenmaksua.

Jäsenmaksusta ovat vapaita ne jäsenet, jotka yhdistyksen kokous päättää.
Yhdistyksen kokous voi vapauttaa jäsenmaksusta jäsenenä olevat sotaveteraanit, heidän leskensä, rintamamiestunnuksen omaavat, sairaat, pitkäaikaistyöttömät tai yhdistyksen toiminnassa erityisesti ansioituneet henkilöt.


11. § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai varainhoitajan kanssa. Lisäksi sen voi kirjoittaa henkilö, jolla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeutus.


12. § Toiminta- ja tilikausi

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätösasiakirjat tarvittavine asiakirjoineen on
annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.
.

13. § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätöksiin, jotka tarkoittavat sääntöjen muuttamista, vaaditaan yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

Päätökseen, jolla yhdistys puretaan, vaaditaan yhdistyksen kokouksessa vähintään viisi kuudesosaa (5/6) äänestyksessä annetuista äänistä.


14. § Yhdistyksen purkaminen

Jos yhdistys puretaan, sen jäljelle jäänyt omaisuus luovutetaan Suomen Omakotiliitto ry:lle tai yhdistyksen tarkoitusperiä edistävään toimintaan, joka määrätään tarkemmin purkautumisesta päättävässä kokouksessa.


15 § Yleisiä säännöksiä

Kokouksissa pidetään pöytäkirjaa. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä paitsi 13. §:ssä mainituissa tapauksissa. Äänestys on avoin, ellei yhdistyksen kokouksessa vähintään kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä vaadi suljettua lippuäänestystä. Puhe- ja läsnäolo-oikeus on henkilöillä, joille kokous sen myöntää.