Toimintasuunnitelma 2016

Yleistä
Riihimäen Pienkiinteistöyhdistys ry eli lyhyemmin RPKY on perustettu vuonna 1959. Se on jäsenmäärältään
lähialueen yksi suurimmista omakotiyhdistyksistä. Yhdistyksen jäsenet ovat pääosin Riihimäen, Hausjärven
ja Lopen muodostamalta talousalueelta ja yhdistyksessä on noin 650 jäsentä. Vuosi 2016 on yhdistyksen 57.
toimintavuosi.
Yhdistys kuuluu jäsenyhdistyksenä Suomen Omakotiliittoon, jossa jäseniä on noin 70.000. Omakotiliiton
toiminta on jaettu piireihin ja Riihimäki kuuluu Omakotiliiton Hämeen piiriin, jossa yhdistyksellä on edustus.
Suomen Omakotiliitto huolehtii yhdistyksen jäsenrekisteristä ja toimittaa jäsenille vuosittain heidän
jäsenkorttinsa. Jäsenkortin avulla yhdistyksen jäsenet voivat hyödyntää etuja, joita yhdistys on paikallisesti
tai liitto valtakunnallisesti sopinut eri yhteistyökumppaneiden kanssa.
Yhdistys toimii jäsentensä asialla, paremman asuinympäristön puolesta.

Hallitus
Yhdistyksen syyskokouksessa valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet sääntöjen
määräämällä tavalla. Hallitus vastaa yhdistyksen toiminnasta sekä valmistelee ja toimeenpanee tapahtumia
sääntöjen ja toimintasuunnitelman antamissa puitteissa.

Toiminta 2016
Yhdistys vaikuttaa paikallisesti omakoti-, rivitalo- ja vapaa-ajanasuntojen asukkaiden asumisviihtyvyyden ja
asuinympäristön kehittämiseen. Yhdistys ottaa kantaa, keskustelee, tekee aloitteita ja toimii yhteistyössä
viranomaisten ja päätöstentekijöiden kanssa jäsentensä asumisasioiden edistämiseksi ja seuraa kunnallista
ja valtakunnallista päätöksentekoa ottaakseen niihin tarvittaessa kantaa ja vaikuttaakseen
päätöksentekoon. Lisäksi yhdistys toimii eri yritysten ja muiden yhdistysten kanssa yhteistyössä
edistäessään jäsenistönsä etuja.
Yhdistys jatkaa laitevuokraustoimintaansa ja tarjoaa jäsenilleen omakoti- ja rivitalo-asumisessa tarvittavia
erilaisia koneita, laitteita ja välineitä vuokrattavaksi edullisesti. Kalusto inventoidaan vuoden 2016 aikana ja
luovutaan vähällä vuokrauksella olevasta vuokrakalustosta.
Yhdistys neuvottelee yhteistyö- ja alennussopimuksista alueen yritysten kanssa.
Yhdistys järjestää yhteistä virkistystoimintaa jäsenistöltä tulleiden ideoiden ja toiveiden mukaisesti
Osallistutaan 4 vuoden välein järjestettävään liittokokoukseen.

Tiedotus ja viestintä
Yhdistys tiedottaa toiminnastaan jäsenistölle kotisivuillaan www.rpky.fi, paikallislehtien yhdistyspalstoilla,
sähköpostitse sekä tarvittaessa jäsentiedotteilla. Tarpeen mukaan käytetään myös muita tiedotuskanavia.
Yhdistys pyrkii siirtymään enenevässä määrin käyttämään sähköisiä tiedotuskanavia ja kannustaa
jäsenistöäänkin niiden käyttöön edullisuutensa ja ajantasaisuutensa vuoksi.

Talous 2016
Yhdistyksen talous perustuu pääasiassa jäsenmaksuihin. Talousarvio perustuu 650 jäsenen jäsenkuntaan ja
Suomen Omakotiliiton 17,5 euron jäsenmaksuun ja yhdistyksen 5,5 euron jäsenmaksuun.
Kalustonvuokrauksesta yhdistys saa vähäisiä tuloja, jotka eivät ole merkittävän suuruisia. Hallitus on
laatinut vuodelle 2016 talousarvion, kts. erillinen liite.
Riihimäki, 9.11.2015
Riihimäen Pienkiinteistöyhdistys ry.

Hallitus