Toimintasuunnitelma 2023

Toimintasuunnitelma 2023

Yleistä
Riihimäen Pienkiinteistöyhdistys ry eli lyhyemmin RPKY ry on perustettu vuonna 1959. Se on
jäsenmäärältään lähialueen yksi suurimmista omakotiyhdistyksistä. Yhdistyksen jäsenet ovat pääosin
Riihimäen, Hausjärven ja Lopen muodostamalta talousalueelta. Yhdistyksessä on 620 jäsentä (tilanne
17.10.22). Vuosi 2023 on yhdistyksen 64. toimintavuosi.
Yhdistys kuuluu jäsenyhdistyksenä Suomen Omakotiliittoon, ja siihen kuuluu 233 paikallisyhdistyksen
kautta yli 70 000 henkilöjäsentä. Suomen Omakotiliitto ry on alansa ainoa valtakunnallinen,
puoluepoliittisesti sitoutumaton, pientaloasukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden edunvalvonta- ja
palvelujärjestö, joka edistää pientalovaltaista elämänmuotoa.
Yhdessä paikallisyhdistystensä kanssa Omakotiliitto tarjoaa jäsenilleen tietoa ja neuvontaa sekä auttaa
jäseniään pitämään kotinsa ja lähiympäristönsä hyvässä kunnossa. Omakotiliiton edunvalvontatyön
päämääränä on kohottaa omakotiasumisen arvostusta sekä kunnallisessa että valtakunnallisessa
päätöksenteossa ja linjauksissa.
Omakotiliiton toiminta on jaettu piireihin ja Riihimäki kuuluu Omakotiliiton Hämeen piiriin, jossa
yhdistyksellä on edustus. Suomen Omakotiliitto huolehtii yhdistyksen jäsenrekisteristä ja toimittaa jäsenille
vuosittain heidän jäsenkorttinsa. Jäsenkortin avulla yhdistyksen jäsenet voivat hyödyntää etuja, joita
yhdistys on paikallisesti tai liitto valtakunnallisesti sopinut eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhdistys
toimii jäsentensä asialla, paremman asuinympäristön puolesta.

Toiminta
Yhdistys vaikuttaa paikallisesti talousalueellaan omakoti-, rivi-, kerrostalo- ja vapaa-ajanasuntojen
asukkaiden asumisviihtyvyyden ja asuinympäristön kehittämiseen. Yhdistys ottaa kantaa, keskustelee,
tekee aloitteita ja toimii yhteistyössä viranomaisten ja päätöstentekijöiden kanssa jäsentensä
asumisasioiden edistämiseksi ja seuraa kunnallista ja valtakunnallista päätöksentekoa ottaakseen niihin
tarvittaessa kantaa ja vaikuttaakseen päätöksentekoon. Lisäksi yhdistys toimii eri yritysten ja muiden
yhdistysten kanssa yhteistyössä edistäessään jäsenistönsä etuja.
Yhdistys tarjoaa jäsenilleen omakoti- ja rivitaloasumisessa tarvittavia erilaisia koneita, laitteita ja välineitä
vuokrattavaksi edullisesti. Kalustoa lisätään tarpeen mukaan jäseniltä tulleen palautteen mukaisesti ja
luovutaan vähällä vuokrauksella olevasta kalustosta. Omien vuokrakalusteiden lisäksi jäsenillä on
käytössään eri yhteistyökumppaneiden vuokrakalustoa yhdistyksen neuvottelemin alennuksin. Yhdistys
neuvottelee yhteistyö- ja alennussopimuksista myös muiden alueen yritysten ja yhdistyksien kanssa.
Yhdistys järjestää yhteistä virkistystoimintaa jäsenistöltä tulleiden ideoiden ja toiveiden mukaisesti sekä
yhteistyössä Omakotiliiton Hämeen piirin kanssa. Osallistumme aktiivisesti Hämeen piirin alueella
yhteistyössä tapahtuvaan toimintaan ja kokouksiin sekä 4 vuoden välein järjestettävään Omakotiliiton
liittokokoukseen. Seuraava liittokokous on vuonna 2024.

Hallitus
Yhdistyksen syyskokouksessa parillisina vuosina valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja muut hallituksen
jäsenet sääntöjen määräämällä tavalla kaksivuotiskaudeksi. Hallitus vastaa yhdistyksen toiminnasta sekä
valmistelee ja toimeenpanee tapahtumia sääntöjen ja toimintasuunnitelman antamissa puitteissa.
Tiedotus ja viestintä
Yhdistys tiedottaa toiminnastaan jäsenistölle kotisivuillaan www.rpky.fi, paikallislehtien yhdistyspalstoilla,
sähköpostitse, sosiaalisen median sekä tarvittaessa jäsentiedotteilla.
Yhdistys pyrkii siirtymään enenevässä määrin käyttämään sähköisiä tiedotuskanavia ja kannustaa
jäsenistöään niiden käyttöön. Tarpeen mukaan käytetään myös muita tiedotuskanavia.
Järjestämme jäsenistölle erilaisin toteutuksin tilaisuuksia ajankohtaisista aiheista esimerkiksi energian
säästäminen ja siihen liittyvien erilaisten ratkaisujen esittelyt mm. aurinkopaneeli ratkaisut, säästöt
sähkönkulutuksessa, asunnon lämmitysjärjestelmien muutostyöt ja kustannukset.
Talous 2023
Yhdistyksen talous perustuu pääasiassa jäsenmaksuihin. Talousarvio perustuu 620 jäsenen jäsenmäärään,
Suomen Omakotiliiton 20,00 € jäsenmaksuun ja yhdistyksen 5,00 € jäsenmaksuun. Omakotiliiton
jäsenmaksusuositus on 30 euroa / vuosi.
Kalustonvuokrauksesta yhdistys saa vähäisiä tuloja, jotka eivät ole merkittävän suuruisia.

Hallitus on laatinut vuodelle 2023 talousarvion (erillinen liite).

24.11.2022
Riihimäen Pienkiinteistöyhdistys ry
Hallitus